Privacyverklaring

HWM Consultancy is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
HWM Consultancy
Achterstraat 4a
4115 RP Asch
T 0345 501645

Persoonsgegevens die wij verwerken
HWM Consultancy verwerkt de persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-bedrijfsnaam
-voor- en achternaam
-geslacht
-geboortedatum
-geboorteplaats
-adresgegevens
-telefoonnummer
-e-mailadres
-bankrekeningnummer
-BSN 
-overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie, telefonische/e-mail contacten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij hebben niet de intentie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen. Als u er van overtuigd
bent dat wij zonder uw toestemming toch dergelijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via m.lamphen@hwmconsultancy.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
HWM Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is en om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-HWM Consultancy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor belastingaangiften

Geautomatiseerde besluitvorming
HWM Consultancy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HWM Consultancy) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
HWM Consultancy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
HWM Consultancy verkoopt uw gegevens niet aan derden, verstrekt deze uitsluitend aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven/personen die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HWM Consultancy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
HWM Consultancy gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HWM Consultancy en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar m.lamphen@hwmconsultancy.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

HWM Consultancy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
HWM Consultancy neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met m.lamphen@hwmconsultancy.nl.